Facebook Twitter
Nombre colaborador

Jaume Escolà (1967)

Tecnico en trazado


Formación academica

Sobrestante i Técnico superior de Obra Publica y Edificación, por la Escuela de Sobrestantes de Tàrrega.


Experiencia profesional

Inicia su actividad profesional, al finalizar sus estudios de sobrestante en Barcelona, en ENTRECANALES I TAVORA, oficina técnica de obra, en 1.988.

En 1.989, empieza a trabajar en SUPORT, E.C,S.A,  como proyectista primero y como responsable de proyecto posteriormente, que desarrolla hasta la actualidad


Formación complementaria

- Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales, por la Generalitat de Cataluña.

- Curso de dibujo asistido por ordenador  ARRIS-CAD. Empresa informática Taulés (Manresa)

- Jornada técnica "Tècniques de Voladures Aplicades a l'Obra Pública". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Mescles Asfàltiques, Tractaments i Emulsions". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Ciments i Formigons, Tipologies i Aplicacions". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Asistencia a la Primera Jornada de Conservación de Carreteras en Lérida.

- Jornada técnica sobre Infraestructures de Telecomunicacions. Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica sobre "Sistemes d'Encofrats i protecció". aAsociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Asistencia a la Jornada sobre Topografia y aplicaciones del GPS a Barcelona

- Curso específico de materiales "La Termoarcilla".Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Els Lligants Bituminosos i les seves aplicacions". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

-        26-04-2003   Jornada tècnica "Introducció al Software MDT V4.0". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Humitats per capil·laritat, aplicacions en instal·lacions d'aigua". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada tècnica "Control de Qualitat en l'Obra Pública". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Reparació i protecció del formigó – Indústria de l'Aigua: Depuradores, dipòsits d'aigua, canals". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Charlas de reciclatge en la construcció. Govern d'Andorra (Ministeri d'Ordenament Territorial).

- Jornada técnica sobre "Riscos psicosocials a l'empresa". Asociación de Sobreestantes de Cataluña..

- Jornada técnica "Sistemes Geobrugg per estabilització de vessants". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica sobre el "Codi Tècnic a l'Edificació". Asociación de Sobreestantes de Cataluña.

- Jornada técnica "Integració de tecnologies topogràfiques: GPS i Làser - escàner amb Certificat expedit per l'Associació de Sobreestants de Catalunya.

Trabajos realizados

- Pla de Carreteres d’Andorra. Pla Sectorial de Noves                   Infraestructuras Viàries.

        -Estudio de planeamiento

- Avant-projecte de carretera d’accés al Camp de Neu de Prat       Primer – Claror – Perafita.

        -Estudio de planeamiento.

 - Tunel dels 2 Valires. Andorra (Proyecto y Dirección de Obra).

        -Fase I.- Dipòsit dels materials de l’excavació.

        -Fase II.- Accesos Boca Oest (amb la col·laboració de                             CFC,S.L de Madrid).

 Proyecto ejecutivo de nueva planta y dirección de obra

 - Desviació de St. Julià de Lòria.

        -Avantprojecte global.

  Estudio de planeamiento global de la desviación.

       -Tram 3.- Plaça Lauredia – Boca Nord del Túnel de la                              Tàpia.

  Proyecto ejecutivo de nueva planta y dirección de obra.

 - Eixampla i rectificació de la C.G. 2, tram Bartra – Encamp:

        -Fase 1.- Rotonda enllaç Desviació Encamp.

        -Fase 2.- Rotonda enllaç accés Túnel 2 Valires.

        -Fase 3.- Zona Valira Nova.

        -Fase 4.- Rotonda Túnel – Valira Nova.

        -Fase 5.- Túnels de Radio Andorra.

Proyectos ejecutivos de tramos de nueva planta y direcciones  de obra de cada uno de ellos.

 - Carreteres Secundàries d’Aixirivall  La Rabassa.

      Distintos tramos de ensanche y mejora. 12,- años de               actividad.

 - Carretera Secundària d’els Cortals d’Encamp.

      Distintos tramos de ensanche y mejora. 6,- años de                 actividad